Nova pagina de la RACV

Seccio llengua i lliteratura

viernes, 8 de abril de 2011

Buscant proves...¿Per a que? II

Seguint en el tema anterior de Buscant proves... ¿per a que? que per cert, va agradar prou a molts (suponc que no tant a atres), mos dediquem a presentar el segon treball com haviem promes, i seguixc remarcant que no es el meu proposit desprestigiar a ningu, si no demanar cordura i neutralitat, puix des de certs sectors, pareix que prima ans l'obediencia al regim, que realment els estudis mostrats i la veracitat objectiva d'estos.

Lo que no m'explique realment es com Orts, eixe gran investigador, se dedica a investigar al mes que dubtos Rafel Vives Azpiroz i en canvi, no menciona casi gens al refutable historiador Vicent Vives i Liern el qui va donar una conferencia en la seccio d'Arqueologia de Lo Rat Penat en 1900, i que despres se va editar baix el titul Lo Rat Penat en el escudo de Armas de Valencia, a on se pot comprovar en pels i detalls (com diria ma yaya), com se confeccionava la Senyera.
Fullejant en son llibre podem traure unes suculentes notes com esta que encara que es llarga te coses molt curioses:
Certificación expedida por el Regente del Racional de Valencia, en 19 de Diciembre de 1503, acreditando los gastos ocurridos en la confección de la bandera Real de Del honorable en Leonart Jordi per la bandera real de or y flama per obs de la ciutat. Al honorable e discret en Gaspar eximeno notari Scriua deis magnifichs Jurats e consell de la Insigne ciutat de Valencia. Certifich yo Pere cátala ciutada Regent de racional de la dita ciutat que al honorable en Leonart Jordi son degudes Cent sexanta quatre liures set sous per vn conté que ma liurat de la bandera real de or y flama que ses feta noua per obs de la dita ciutat. Co es per v liures viii onzes seda de grana per obs de texir lo terganell que es entrat en la dita bandera que a rao de vi sous la onza munta xx liures viii sous. ítem per vna liura x onzes de seda groga y blaua per al dit tercjanell que a rao de v sous la onza munta v liures x sous. ítem per lo debanar de la dita seda xiii sous viii. ítem per lo que ha desmenuyt la seda en lo debanar ço es vna onza de grana y vna onza de groch y blau ais dits preus co es la grana a vi sous e lo groch e blau a v sous xi sous. ítem per les mans que ha donat a mestre Johan marasquell qui ha texit lo dit terçanell que a rao de ii sous la alna per lxii alnes que na texit munten vi liures iiii sous. ítem per tres onzes y vn quart de seda de grana per obs de cosir dita bandera que a rao de v sous vi onza munta xvii sous x. ítem per dos quarts de seda blaua ii sous iii. ítem per dos alnes de tela gostanga blaua per obs de forrar la bayna de la dita bandera iiii sous iiii. ítem per xxii alnes de veta ampia de fil blanch per obs de stirar dita bandera en lo teler pera daurarla que a rao de iii diners alna munta v sous vi. ítem per vna onza de fil blanch per cosir dita veta en la bandera vi diners. ítem que ha pagat per lo general del dit terganell per pacte fet ii liures. ítem per vii onzes ii quarts seda de grana pera fer la franja de la dita bandera que a rao de v sous vi la onza munta ii liures i sou iii. ítem que ha donat an ausias manresa batifulla de fil dor per xiii onzes ii argentos y mig de fil dor que han entrat en la dita franja que a rao de xviii sous la onza munten xi liures xvi sous viiii. ítem que ha donat per les mans de xx alnes de franja pera la dita bandera que a rao de viiii diners la alna munten xv sous. ítem per xv onzes de seda de grana per obs de fer los cordons de la dita bandera que a rao de v sous vi la onza munten iiii liures ii sous vi. ítem que ha donat al dit en ausias manrresa per xii onzes tres quarts de fil dor per ais dits cordons que a rao de xviii sous la onza munten xi liures viiii sous vi. ítem que ha donat per les mans deis dits cordons y botons y flochs per tot ii liures. ítem que ha donat a mestre gabriel perpunter per tallar y cosir dita bandera iiii liures. ítem per lo enfranjar de la dita bandera xii sous. ítem a nanthoni ribesaltes batifulla per ii M Ccclx pans dor fi per obs de daurar dita bandera que a rao de i Hura i sou lo cent munten xxiiii liures xvii sous x. ítem an johan monrreal batifulla per ii m cxxxv pans dor fi per a daurar dita bandera a la dita raho xxii liures viii sous iiii. ítem an Johan marti pintor de la ciutat per los jornals e colors del daurar de la dita bandera xxvi liures xvi sous ii. ítem an francés marti draper per vna alna de ceti blau per obs del rat penat de la dita bandera xxiiii sous y per vna alna de ceti carmesí xxxiii sous hi v sous de general per tot que munta iii liures ii sous. ítem a na nádala per viiii onzes y mig quart de trenetes batents ab bolleteria per al dit rat penat que a rao de v sous la onza munta ii liures v sous vii. ítem an miquel de Valencia per or e seda per ais flochs del dit rat penat xiii sous. ítem an Jaume climent per les mans del rat penat de la dita bandera xii liures xii sous e xiiii sous per algunes aueries que es per tot xiii liures vi sous x. ítem an luis nadal botiguer de lene per ii alnes de vinte per allargar la camisa de la dita bandera iii sous. ítem al bisbe e capellans de la seu per beneyr la dita bandera xiii sous viii. Les quals quantitats totes acumulades preñen suma de Clxviii liures vi diners. De les quals clxviii liures vi diners deduydes iii liures xiii sous vi quel dit enLeornart Jordi ha rebut del or de les barres daurades de la bandera vella resta que seria cobrador lo dit en Leonart Jordi les dessus dites clxiiii liures vii sous. Per que sius plaura fareu albara de part deis magnifichs Jurats drecat al honorable en Johanpascuet clauari comu de la dita ciutat per lo qual li pague la dita quantitat o li faca compliment ab 90 que bestret o pagat li haura per la dita raho. Dat. en Valencia a xviiii de dembre any M. d y tres. Archivo Municipal de Valencia.—Libro de Certificacions del Racional.— Años 1493 en 1505.—Núm. 7, sig. a qq.
He dit que es curios per que Orts, per eixemple, en el seu llibre diu que la tela blava es soles per a l'empunyadura, i no es del tot fals, puix si ho haveu llegit podeu comprovar que en cert renglo apareix " per dos alnes de tela gostanga blaua per obs de forrar la bayna de la dita bandera iiii sous iiii."pero lo que no conta Orts en son llibre, igual per pasar-li inadvertit es que tambe apareix que "Co es per v liures viii onzes seda de grana per obs de texir lo terganell que es entrat en la dita bandera que a rao de vi sous la onza munta xx liures viii sous. ítem per vna liura x onzes de seda groga y blaua per al dit tercjanell que a rao de v sous la onza munta v liures x sous. ítem per lo debanar de la dita seda xiii sous viii. ítem per lo que ha desmenuyt la seda en lo debanar ço es vna onza de grana y vna onza de groch y blau ais dits preus co es la grana a vi sous e lo groch e blau a v sous xi sous." lo que mes actualisat vindria a ser mes o manco :
1 lliura i 8 onzes de seda grana (roja oscura)= 681 grams de tela roja
1 lliura i 10 onzes de seda groga i blava = 737 grams de tela groga i blava.
La veritat, tot s'ha de dir, yo no soc sastre, pero tenint en conte que aixo es el pes de la tela ans de confeccionar i tenint en conte que es referix a seda, podem dir que la badera que ix seria prou gran, puix segons tinc entes, un metro de seda pesaria entre 40 i 50 grams(suponc que en eixa epoca seria un poc mes).
He de dir que buscant sobre este tema he trobat un interessant articul de Masclet sobre este tema, pero mes concretament sobre la Senyera de 1545 i 1596.
Afegixc ademes, que esta Senyera(la de 1505) va ser beneïda pel Bisbe i els Capellans de la Seu, lo que li donaria sense dubte mes veracitat a l'efecte, tenint en conte que en eixos anys, el Bisbe i els mateixos Capellans de la Seu no solien beneir junts qualsevol cosa. Com tambe passaria en la nova de 1926.

Ademés d'ell (Orts) molts s'amparen dient que en el retaule de la Generalitat, apareix l'Angel custodi en la quatribarrada i l'escut quatribarrat. Pero lo que no saben molts d'estos "investigadors" (o no volen dir) es que eixe retaule representa els tres braços politics dels nostres Furs. El nobiliari, representat pel seu patro Sant Jordi (patro dels reis d'Arago), la Verge Maria que representa el braç eclesiastic (suponc que sera aixina en tot lo Mon, no crec que siga soles en lo nostre Regne), i el Real, representat per la bandera del Rei d'Arago (suponc que el Rei d'Arago no duya la nostra Rel Senyera Coronada) i per l'escut de Valencia en un pla inferior, demostrant el seu vassallage. Per lo que este retaule no pot ser utilisat per a referir-se a la bandera del nostre Regne. Simplement per que eixa bandera representa al Rei d'Arago.

Aixina i per a acabar, no volent desprestigiar a ningu, si no demanant serietat als estudiosos que tantes tesis i tants raonament cientiics diuen donar-mos, vull deixar clar, que la no mencio en cap lloc de la banda blava, es per que era de sobra reconeguda, i per que lo realment important, i remarque realment, per que era la senyal Real eren les barres que representaven al Rey i la Corona que representa al Regne. Deixant el blau com a un simple afegit decoratiu, al que no li se presta massa atencio, com es el cas de les dos L coronades de l'escut o inclus de les que eren antigament possades en forma de corona quan s'escrivia el nom del nostre Regne com mostra el Llibre Manual de Consells i Stabliments de la Ciutat de Valencia dels anys 1375 a 1383. ¿Recordeu haver vist aço en algun document Comtal?...

Pero lo mes curios, i crec que lo mes significatiu es que ni Orts ni nigu s'haja parat a pensar en que tant en lo Regne de Mallorca com en el de Valencia en un principi l'ornament (Corona o Castell) anava remarcat en blau, color que representava als Reis d'Arago i color en que estos mateixos Reis obsequiaven a les banderes guanyadores.

I que si per algun motiu que desconec, Orts haguera volgut realment demostrar des de quan existix el Blau en la nostra Real Senyera, deuria haver pegat ans un passejet per les iglesies del nostre Regne, descobrint aixina, que no es cert que a la nostra Real Senyera li afegiren el Blau en 1878 o com ell preferix dir que "No tenim una data precisa de la composició d'aquest poema, però si ens orientem per la data de publicació d'aquesta obra antològica de Constantí Llombart (1878), podem deduir que l'afegit blau o grisenc a la senyera originària, deu ser d'aquella època." Si no que inclus en 1800 ya apareix reflectida en un escut.

En fi, crec que si per fi llevem les males brosses, descobrirem que baix d'elles està la veritat, la rao, i sobre tot la nostra identitat.
Fins atra.


P.D.: No he gastat per a res el Llibre de Garcia Moya Tratado de la Real Senyera, puix desgraciadament per a mi no l'he llegit, i no he pogut trobar cap eixemplar.

viernes, 25 de marzo de 2011

Buscant proves... ¿Per a que?

Per a començar, vullc deixar constant de que els articuls que he publicat fins ara, este i els que espere publicar, no estan escrits en sentit d'atac, sino de defensa. Per que com a valencià que soc me considere que tinc tambe el dret i el deure de ser-ho. I per tant el mateix dret i el mateix deure de defendre la patria Valenciana, la llengua valenciana, la cultura valenciana i fins i tot l'historia valenciana.
Per tant vullc deixar clar que si en qualsevol moment he ferit alguna sensibilitat o atacat un poc massa ad algu, no era eixe el meu objectiu, si no el de demostrar realment a la gent que passa i que ha passat en el nostre Regne, i sobre les interferencies, tant externes com internes, que hui en dia mos priven d'eixe dret i deure ades referit, el ser i sentir-mos valencians.

Durant molts anys, he sentit en diversos mijos parlar sobre un home particular. Un home bondados que fa donacions culturals a dreta i esquerra per a enfortir la nostra cultura. Un home estudios i al mateix temps un investigador incansable, pero en el que sense voler discrepe en el final de moltes d'eixes investigacions. ¿Per que busca eixa prova inexpugnable que faça desapareixer la nostra Real Senyera?
En fi, crec que el senyor Orts, Pere Maria Orts, com ya va fer ans el seu gran amic Joan Fuster busca una prova de catalanitat en la nostra terra. Una prova que com el Sant Caliç (Grial per als sentimentals) els done la divina protestat de fer del nostre Regne de Valenciana una simple provincia o una simple colònia de l'expansioniste Nort.

Si no recorde mal, en 1978 Joan Fuster ya va publicar un alvanç sobre els seus estudis en El Blau en la Senyera, concretament en el capitul III pagines 12 a 14. A on intenta ridiculisar l'historia citant la Cronica del borrianenc Marti de Viciana gracies a una primicia d'Orts. Que diu lo següent " Privilegi a Burriana del 12 de març del 1348: “Os concedemos y queremos y ordenamos que la bandera acostumbrada de dicha villa se acresciente por la parte de arriba; la cual añadidura esté teñida de color azul, del cual antiguos reyes de Aragón, nuestros antecesores ilustres, solían sus banderas vencedoras llevar. Y más: que en la dicha añadidura del sobredicho color se sobrepongan, o entretejerán, o se pinten, e en linea recta se pongan o impriman tres coronas reales de color de oro...” El document original (Arxiu de la Corona d’Aragó, Reial Cancelleria, Re. 888, fol. 209, r. I v.)" pero... i aci be lo bo, Fuster assegura que segons Orts, Viciana traduïx color azul del llati del Ceremonios "colore livido". I aci be lo bo, puix segons el diccionari español, lívido del llati "lividus" significa azul, en canvi, livido en italià significa palit, mentres que en llati, significa "enveja, o cas d'enveja" . ¿No es aço lo que tenen molts pancatalanistes a la nostra Real Senyera? .

Ya en L'història de la senyera del Pais Valencià de 1979, Orts mos deixa raonaments que realment son dificils de digerir, pero que si damunt els atribuïm a un historiador inclus resulten chistoses i tot. Pero que choquen, i permetam, puix comença dient que el blau es degut a la banda blava que duyen normalment les banderes Reals aragoneses, yo tinc entes que eren les victorioses, per aixo, se representen en la rendicio de Morella, puix eren victorioses. Es mes, si mos fixem en el privilegi que acabem de citar ho podem llegir "solían sus banderas vencedoras llevar" ¿o com en el cas de blau tambe esta mal traduït?.

Tambe recorde un comentari del llibre dedicat a una poesia, si mal no recorde de Lluis Cebrian tret del llibre de Constanti Llombart La morta Viva de 1878. La poesia es la següent:

A LA SENYERA DE LA CIUTAT
Hi ha qui diu qu'entusiasme no sent huí
al voret,
perque aquella no pots ser:

Perque son tons brodats de un novell fer,

y per qu'es, pera vell, ton domás fi.

Qu'es com dir, que Valencia no
está así,
la d'En Jaume, de March y de Ferrer,

perque hermosa y moderna es vá refer

ab empedrats, y fonts, y llums sens fi.

Aixó ho diuen mals fills y mals germans,

que d'amarte, vergonya es fan
tan sols
quant d'Espanya se venen braus amants...
Déixals dir; pero fuig d'eixos estols,

que'ls que no saben ser bons valencians,

manco encara sabrán ser espanyols.


Be puig despres de llegir-la, i rellegir-la ho tinc clar... Catarroja descoberta.
Vos deixe el comentari del senyor Orts "Notem com ací se'ns parla que a la senyera originària se li han afegit empedrats, y fonts, y llums sens fi. Aquesta intenció tindria doncs originàriament la franja blava . Precisament donar lluentor a la part més important, aquella que els blavers posteriorment han menyspreat: Les quatre barres. Per això, no imitaria cap corona, com alguns han dit, sinó més aviat seria un disseny artístic que faria referència a pedres precioses que d'aquesta manera ornarien el nucli originari quatribarrat de la senyera. Abans inclús ho clarifica Cebrian molt més en dir de la senyera que són tons brodats de un novell fer, i més avant també, en dir que la senyera originària quatribarrada hermosa y moderna es vá refer. No tenim una data precisa de la composició d'aquest poema, però si ens orientem per la data de publicació d'aquesta obra antològica de Constantí Llombart (1878), podem deduir que l'afegit blau o grisenc a la senyera originària, deu ser d'aquella època."
I que conste que yo no soc mes que un simple llaurador, pero crec que aci algu s'ha colat. ¿heu vist el titul? "A la Senyera de la Ciutat" per tant, aixo no seria una prova per a parlar sobre la del Regne, ¿no? ¿o acas no diuen vostes que la Real Senyera pertany tan sols a la ciutat de Valencia?. Per no contar, per atra banda en lo dels adjetius. Molta imaginacio si que veig yo en la deduccio, la veritat. Pero soc llaurador, igual m'enganye. Pero si a la ciutat li han ficat fonts , empedrats i faroles per a fer-la moderna, la Real Senyera de la que parla, igual pot ser que ara era nova, i la gent seguia volent la vella, no per ser diferent, si no per ser la mes vella. ¿Vos sona aixo? Existixen infinitats de Reals Senyeres, inclus repliques exactes com la de Lo Rat Penat, la RACV o el GAV, pero seguim preferint l'original. ¿Acas no son iguals?. O en cas d'haver canvis, ¿qui diu que no foren a partir d'esta o una pareguda tal com apareix en els portularis? Yo no li veig cap font ni empedrat, pero si veig canvis, no se vostes.


Pero es que la cosa va mes allà. Resulta que rebuscant en l'historia, l'ilustre investigador ha descobert l'inventari que va fer el dramaturc i regidor de Valencia Rafel Vives Azpiroz dins d'un "Folleto escrito para justificar que la bandera que pusieron los moros, para la señal, en la torre de Ali-Bufat, no es la Real Señera del Ejercito Conquistador de Valencia,Valencia. Imp. de Juan Guix.1882", a on podem llegir les següents aclaracions "A más de otras muchas banderas y Estandartes, tres son las que se guardan en el archivo municipal, y anuestro propósito hacen referencia.
1ª. La bandera llamada de la Conquista.

Esto es, la que como señal tremooló en la torre de Alí-Bufat.
2ª. El antiguo Pendón de la ciudad.
Que ya existía en tiempo de las Germanías.
3ª Y la Real Señera del ejército conquistador de Valencia
Así las distingue a las tres el ilustrado cronista D. Vicente Boix.
La bandera de la Conquista y el antiguo Pendón de la Ciudad se conservan dentro de dos pirámides de cristal, colocadas una enfrente de la otra.
La Real Señera, dentro de un baúl de baqueta, juntamente con la espada del rey D. Jaime, y las dos llaves doradas, que en señal de pleitesía se le entregaron a Felipe V a su entrada en esta Ciudad." La veritat, aci comença lo bo.
Segons Pere Maria Orts, aço es una prova irrefutable,junt al tros de tela que va rebre Vicent Boix i que ell guarda com a tesor, que demostra que de forma interessada se va fer desapareixer la Real Senyera del Ejercito Conquistador, descrita aixina per Boix "Es de cuatro telas estrechas de seda carmesí sobre otras de gaza de oro, que todo forma las armas de Aragón; y por remate una celada coronada y el murciélago encima, todo de plata". Pero si mos fixem o analisem les anteriors frases o afirmacions mos trobarem en varies sorpreses:
1.- De ser cert que el tros de tela emmarcat de Boix fora un tros d'aquella Real Senyera ¿Com la pot vore Vives en 1882 si segons apareix en el marc esta va ser retallada en 1849? ¿magia?
2.- Si no es aixina, i tal com fica en el marc es un tros del pendo ¿Per que diu el emmarcat que data de 1240 si el pendo, original com a tal, deuria datar de 1238?
3.- ¿Com pot ser tan verdadera i valuosa l'explicacio de Vives si afirma que el Pendo ya existia en temps de Germanies (1519-1523) si es de sobra conegut (per lo manco yo, un llaurador, ho se) que va ser el cronista Pere Antoni Beuter, encarregat de fer el tradicional "Sermo de la conquista" durant el segon centenari d'esta (1538), qui este mateix any en sa "Primera part de la Conquista de Valencia" va escriure que el Pendo que se conservava en la cupula de l'Iglesia de Sant Vicent era el mateix Pendo issat pels musulmans en la Conquista de Valencia. I està documentat que cent anys despres (tercer centenari,1638) el Justicia Criminal baixà el Pendo de la cupula de l'iglesia, i va deduir que era verdader, basant-se en el seu vell aspecte.O siga, resumint, no pot ser que el gastaren les Germanies en 1519, si no el baixaren fins al 1638.
4.- Volent que tots els meus atres punts foren falsos, cosa que ya dic que no ho son. Considere normal que en l'archiu de l'ajuntament se conserven eixes i demes reliquies, tenint un lloc especial en un atra estancia la Real Senyera tal i com mereix, no entre trastos vells i falsificats.

En fi, com no me cabia tot en una articul he decidit partir-lo.

Se que n'hi ha gent que no aguantarà fer algun que atre comentari, pero lo bo ho he deixat per al segon articul.

(Continua...)

viernes, 8 de octubre de 2010

Nostra Real Senyera

En el regne de Valéncia
du tres colors la Senyera:
El blau del color del cel,
el roig de centmil roselles
i el groc de l'arròs en pell.

Esta es la cosa primera
que tots tenim que saber.

Els colors blau, roig i groc
devem sempre recordar
representen a Valéncia a Castelló i Alacant
i demostren la presencia
de lo que som: ¡Valencians!

En el Regne de Valéncia
du tres colors la Senyera:
El blau del color del cel,
el roig de centmil roselles
i el groc de l'arròs en pell.

Esta es la cosa primera
que tots tenim que saber.
Josep Mª Hervàs.

L'unica bandera en lo Mon en categoria de Real es nostra senyera. Que en un privilegi de no inclinar-se davant ningu, Soles davant Deu, se li rendixen honors militars de 21 salves com a qualsevol Rei.
Ademes de tindre la seua guardia particular formada per 100 cavallers ballesters protegits per una caixquerola adornada per una ploma que s'anomena el "Centenar de la Ploma".
Ademes, la bandera oficial te damunt de l'asta una caixquerola i un Rat o Rata Penada animal que du tambe l'escut del Regne i cap i del Casal de Valencia. Un Rat que no escapa a la vista de ningu.
La Real Senyera es la bandera oficial de l'antic Regne de Valencia hui convertit en Comunitat Valenciana i de la seua capital Valencia. Molt se pot parlar sobre esta bandera, que es Real i Senyera, pero preferixc que la fruïu veent-la majestuosa com se desplega en les torres de Serrans i Quart, o com sobre ix per dalt del Palau de la Generalitat.
En fi, sempre he sentit parlar de la bandera mes bonica del Mon, i crec que la Real Senyera sense dubte se mereix mes que ninguna ser la mes bonica, a part de ser la mes Real de totes.

Sentit pels valencians podriem dir que estes serien algunes de les seues opinions:
  • Es... la nostra senya d´identitat.
  • Es... el sentiment d'un poble, el poble valencià. Sentiment que se fa mes gran quan se passa una temporadeta fora de casa.

Vullc donar les gracies a tots els que heu participat en la creacio d'este homenage:


Fayostros, 1245, Valencianot, Valenciafreedom

Sense vosatros no haguera segut possible.

Lo penos del Pendo


Fa ya molts anys que el poble valencià be sofrint un canvi de personalitat, canvi forçat per gent inculta que encegada per les promeses que se fan des del Nort, i mogudes per un poder que no han tingut mai, pero que gracies a la mentira van guanyant dia darrere dia. Estes persones, en el seu afany de conseguir lo que volen a qualsevol preu, no se donen conte que cada dia que passa, van mermant el seu propi poder. Que una volta catalanisada Valencia deixaran de ser el tontos utils, per a convertir-se en simples esclaus del poder totalitari.

Estos mateix, encegats en atres coses, no dubten en chillar als quatre vents que el verdader Pendó de la Conquista està esposat en l'Ajuntament del Cap i Casal. I es que des de tots els fronts, s'ha mantingut que el Pendó es fals, i es que, fins i tot els historiadors mes apreciats han reconegut la seua falsetat.
Ya se que no me cregau, pero els fets estan ahí.
Resulta que un bon dia,Pere Antoni Beuter, que el recordareu per ser el que s'inventà l'historia eixa de Wilfred el vellos, va vore un estandart en l'iglesia de Sant Vicent de la Roqueta, i mirant que era molt vella, la va agarrar i va dir que eixe estandart, era el Pendó de la conquista. Pel fet de ser vell, ya que si fora nou, no podria haver segut. Quina calamitat.Puix com diem, el estandart, es va quedar allí en el final del sigle XIX, per que era tant valios, que no tenia lloc en ningun Museu o centre. En 1855 va ser traslladat a l'ajuntament de Valencia, a on encara hui en dia es conserva en una vitrina que s'obri per darrere "sense clau".

A partir d'este moment se va començar a crear una serie de fets, que per una banda pareixen comics, pero que realment han fet mes mal que be a la societat valenciana.
Primer els valencians acodirem a la exaltació per part d'uns pocs d'este estandart, que per a demostrar la seua antiguetat du escrites les paraules AÑO 1238. Com tots sabem la Ñ no va ser inclosa en l'escritura Espanyola fins al sigle XV-XVI.
En la II Republica, el mateix Azaña no dubtava en fer-se fotos baix de la Real Senyera.
Despres, vingué la guerra, i com es natural, la nostra senyera va eixir triumfal en moltes batalles. Sent inclosa en tots els cartells de l'epoca tant pel bando republicà, com pel franquiste.

Pero la Guerra acabà, i tots els esforços valencians es van vore mermats pel franquisme, que raptà la Real Senyera i la va ensenyar en el desfile del Triumfo al ser declarada com a republicana i separatista de l'integritat del estat espanyol. Açò heu deurien de tindre en conte els politics republicans i d'esquerres que tant chillen en contra del franquisme. Es que l'historia mos dona cada lliçó ...
¿Que no la veeu? es la segona a l'esquerra de Franco.Per si açò no fora prou, els franquisme, mos obligà a traure el Pendo en provesso el 9 d'Octubre, i tots tant contents.Es mes, si veeu be l'image voreu com la saluden en la palma alçada. Es per això que els politics i la gent destrellatada, diu que el franquisme inventà la
senyera, ya que uns anys mes tart, la senyera va ser tornada al seu poble.

Puix be, mos traslladem als anys '70-'80 anys de canvis anys de mentires. La gent despres de estar 40 anys immersa en la castellanisació, i no coneixer mes que les tradicions castellanes, va eixir a demanar lo seu, la seua identitat, i va ser ahi a on el catalanisme va posar els seus tentaculs i va comprar als politics, politics que seent valencians es vengueren clarament a Catalunya per unes miseres pessetes.
Aixina arribem als anys '90 o finals dels '80 a on una dona Dolors Garcia Bronch va intentar comprovar la falsetat del pendo.
Primer l'examinaren uns tecnics textils, que van arribar a una conclusió, no soles era un estandart del sigle XV, si no que estava retallat per dalt, com si faltara algun troç. i damunt, les barres, no eren grogues, si no que pel temps les barres habien arreplegat este color.
Ademes li recomanaren que per a estar segurs de l'any
que va ser creada, deurien fer-li la prova del polen, no la del Carbono 14, ya que era mes certera.
Prova que va impedir Lizondo per que mantenia contactes en Blasco, actual del PP ans del PSOE, i en Pepa Chelsa, del BLOC per a fer Convergencia Democratica Valenciana i una de les claus era impedir la prova per començar aproximacions. Lola va desistir, i va sufrir el seu calvari, pero les proves no se van fer.
I aixina hem arrivat
als nostres dies, en que tots son portadors de la veritat, pero que ningú ha tingut collons de fer la prova de polen.

Convide a tots a que heu proposen, a que si tant segurs estem uns de que el Pendó es fals, i tant segurs estan els atres de que no, fem la prova del polen i acabem d'una volta en lo penos que resulta tindre este Pendó.

martes, 28 de septiembre de 2010

Breve historia de la Senyera Valenciana per Antoni Atienza

Resulta triste que, tras veintiún años de autonomía, aún existan muchos valencianos que se empeñen en negar que la Senyera, la Real Senyera, sea la bandera que nos representa como pueblo. Y prefieren, en su lugar, a la bandera que fuera privativa de los reyes de Aragón. Me gustaría, aquí, clarificar las cosas, para despejar dudas y alejar fantasmas y fantoches –que de todo hay- en este tema.

De entrada, la bandera cuatribarrada no era la bandera del Rey Jaime I. No existe un solo documento incontestablemente auténtico, que así lo diga. La única representación que tenemos de dicha bandera, es la que figura en el fresco que se conserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, procedente del Palacio Aguilar, de Barcelona, pintada al final de la vida del rey. Jaime I aparece, durante el asedio de Mallorca, sentado a la puerta de una tienda, en la cual ondea una bandera... de dos barras rojas en fondo amarillo. Y que no se diga que “es una simplificación” porque los heraldistas saben muy bien que en el blasón no existen las simplificaciones: no es lo mismo una torre que un castillo, ni un león rampante que otro pasante.

Las barras no son ni catalanas ni aragonesas, sino ambas a la vez. Fueron adoptadas como emblema por Ramón Berenguer IV cuando era Conde de Barcelona y Príncipe de Aragón, abandonando las armas barcelonesas primitivas, la cruz llana de gules. Por tanto, decirles “barras catalanas” es un reduccionismo. Ningún documento serio demuestra que antes de Ramón Berenguer IV, existieran las barras.

Jaime I reinó muchos años, y a lo largo de su vida, el número de barras de su escudo cambió: igual utilizaba tres que cinco. Al principio no era importante. Pero a partir de 1250, la heráldica hispánica comenzó a establecerse, a institucionalizarse, a abandonar las veleidades y a fijar los escudos más rígidamente. Es entonces cuando aparecen las dos barras, usadas por Jaime I, y que fueron adoptadas por los valencianos. Su nieto, Jaime II, plasmó en su blasón tres barras; pero los valencianos siguieron usando dos. No obstante, la figura capital del proceso heráldico fue Pedro II de Valencia y IV de Aragón, “el Ceremonioso”. Fue este rey, hacia 1360, quien fijó “definitivamente” el número de barras en cuatro –aunque los valencianos, durante algunos siglos, acuñaron los escudos de sus monedas con dos -. También fue Pedro II quien adoptó el escudo hoy utilizado por la Generalitat Valenciana, y en su reinado se establecieron los blasones de ciudades como Valencia y Barcelona.

Pero Pedro II era muy celoso de sus símbolos. Por ello, a pesar de que permitió a algunas ciudades el uso de su emblema barrado, también les impuso distintivos, pues las armas “puras” sólo podía utilizarlas él: Barcelona utilizó la cruz llana roja, y a Valencia se le concedió una corona.

Estos emblemas de las capitales de sus estados, eran extensivos a éstos. Así se desprende del privilegio de Sancho de Mallorca, cuando concede ya en 1312 a Palma un escudo y bandera de franja morada con un castillo de plata, haciendo constar que “queremos y establecemos que esta sea vuestra enseña y la de todo el Reino de Mallorca”.

La Senyera valenciana fue creada hacia 1365, en agradecimiento del Rey por los esfuerzos desempeñados por los valencianos en rechazar a las tropas de Pedro I de Castilla. Pero también representó la reconciliación del soberano con un Reino que le había dado muchos quebraderos de cabeza durante la Guerra de la Unión, unos años atrás. Esta bandera tuvo su plasmación heráldica en sellos, en los cuales el escudo barrado se representaba con una corona. Precisamente, la decisión de la ciudad de Valencia de hacer estos sellos son el documento más antiguo que tenemos sobre la decisión real, pues no se ha encontrado el documento de concesión original. En ese texto, se recoge que la ciudad ya había utilizado, sin permiso explícito del propietario, las barras –dos rojas sobre fondo amarillo, como se ve en las monedas y en el portulano de los Cresques -; pero el monarca ahora concedía sus armas –las barras -, a las cuales había que añadir una corona, símbolo del Reino, sobre las mismas: en el “cap subirà”, en el “jefe” del escudo, sobre color azul.

¿Porqué la “franja” –que no es sino el jefe del blasón- es azul? Pedro II era muy consciente de la necesidad de desarrollar toda una mística de su soberanía. Restauró las tumbas de los condes catalanes en Ripoll, construyó el mausoleo real en Poblet, reformó el Palacio de la Aljafería de Zaragoza... Pero quiso ir más allá. Además de crear su propia simbología –el casco del dragón alado, las cuatro barras, etc...-, inventó un escudo para sus antepasados. Adjudicó el origen de las barras a los Condes de Barcelona, representándolas con abundancia en sus sepulcros –origen de toda la confusión -, y a los Reyes de Aragón les creó el escudo conocido como de Sobrarbe: azul, con una cruz blanca en el ángulo superior izquierdo –cantón diestro del jefe -. El color azul sería, por tanto, el esmalte de los antiguos Reyes de Aragón, y símbolo de la realeza. El azul de la Senyera representa a la estirpe real; la corona, al Reino y a la ciudad de Valencia; y las barras, el favor y el amor del monarca hacia un pueblo, al que concede sus armas.

No obstante, queda una cosa pendiente. ¿Cómo sabemos que la Senyera era la bandera del Reino de Valencia?

La Senyera de Valencia era, es cierto, la bandera de la ciudad; pero también era la “bandera del Senyor Rei”, la bandera del Rey de Valencia, la bandera real valenciana: “bandera real nostra”, la llamó Fernando II de Valencia “el Católico”. Por ello, era la bandera principal de la “host”, la hueste feudal que el Rey podía convocar en el Reino de Valencia, para luchar contra rebeldes o invasores. Y conocemos con absoluta exactitud dos de estas convocatorias. En 1462, el infante Jaime de Aragón, señor de la Baronía de Arenós, se levantó contra el rey Juan II de Valencia y a favor del príncipe Carlos de Viana, con mercenarios castellanos. Entonces, el monarca ordenó llamar a la hueste valenciana, escribiendo a la ciudad de Valencia, que era la que aportaba más tropas. El Consell del Cap i Casal escribió a Sagunto, a los señores feudales –de Gandía, Oliva, Denia, el Maestrazgo, la Valldigna, y a los eclesiásticos, informándoles que debían acudir con sus soldados a “seguir a la Senyera”. Al resto de ciudades reales –Morella, Vilarreal, Castelló, Borriana, Ademuz, Alzira, Xàtiva, Ontinyent, Alacant, Guardamar, Orihuela…- les escribió el propio soberano, ordenando que condujeran a sus hombres a Valencia, para “seguir a la Senyera”. Y para que no quepan dudas acerca de cómo era esa enseña, en los documentos internos del Consell valenciano, se refieren a la Senyera indistintamente como la “bandera de la ciutat” o como la “bandera Real”. Respecto a la relación con Sagunto, parece ser que Valencia siempre llevaba sus tropas junto a las de la histórica Morvedre: quizá esa sea la razón de que en el escudo de esta ciudad figurara también el “rat penat”. Por tanto, era la Senyera la que encabezaba a la comitiva de infantes, caballeros, artillería –con una “bombarda grossa”- e intendencia, venida de las diversas ciudades reales y señoríos de todo el Reino de Valencia. Y fue la Senyera la que encabezó los diversos asaltos y asedios que culminaron con la rendición del castillo de la Muela de Villahermosa, donde don Jaime de Aragón se entregó. Fue trasladado a Valencia, y encarcelado en Xàtiva, intercediendo las autoridades valencianas para que el monarca le perdonase la vida. Don Jaime murió en el castillo de Xàtiva poco después.

En 1477 el rey convocó nuevamente a la “host” del Reino, para que se congregara en Valencia y siguiera a la Senyera en la nueva campaña contra el hijo de Jaime de Aragón, que se había hecho fuerte en el feudo que fuera de su padre. Otra vez, las tropas de las ciudades y de los señores feudales, junto en el Centenar de la Ploma y la Senyera, rindieron las plazas, ahora ayudados por el ejército del rey. Por cierto, que como don Jaime se entregó a éste, fue conducido a Barcelona y ejecutado, sin que las protestas valencianas por salvarle la vida sirvieran de nada.

La “host” no se reunió más a menudo por la oposición de la nobleza, poco partidaria de gastar sus recursos en reclutar soldados y mantener caballos de guerra. Ya en el siglo XVI, el ejército valenciano era armado por los Gremios, y su última gran campaña fue la de la represión de la revuelta morisca en la Sierra de Espadán. Tras la Guerra de las Germanías, en la cual la Senyera fue la bandera de los rebeldes al Rey en las batallas de Gandía y de Almenara, el ejército real profesional fue cada vez más importante, y sólo se levaban tropas para ser llevadas a teatros bélicos bajo los estandartes del soberano.

Tras la guerra de Sucesión y la abolición de los Fueros, el Centenar de la Ploma fue abolido, y la Senyera ocultada hasta 1738. En ese año se volvió a sacar entre el delirio del pueblo, para celebrar el V Centenario de la conquista por Jaime I. A partir de entonces comenzó a figurar en la procesión del Corpus, y ello hizo que perviviera como símbolo de los valencianos durante los siglos XVIII y XIX. Con el Romanticismo, se convirtió en la bandera de los regionalistas, como Vicent Boix y Teodoro Llorente, que le dedicaron páginas en sus novelas, y poemas, y de los nacionalistas, como Faustí Barberà, Nicolau Primitiu, Carles Salvador o Xavier Casp.

La regnicolaridad de la Senyera, el que fuera el estandarte del Reino valenciano, nunca fue puesta en duda, y sólo a partir de 1931, con el auge del pancatalanismo, comenzó a subrayarse su carácter de “bandera de la ciudad”, de forma excluyente respecto al resto del Reino. Así y todo, eran muy pocas las voces que defendían la bandera cuatribarrada –asumida como propia por los catalanes a finales del siglo XIX, y rebautizada como “Senyera”, palabra rescatada gracias a su uso continuado por los valencianos- como la auténtica bandera valenciana. Sólo entrados los años setenta, algunos partidos de la oposición franquista adoptaron como propia la bandera cuatribarrada, frente a la Senyera, extendiendo peregrinas teorías sobre el origen de la “franja azul”. De esos años data el terrible conflicto identitario que aún hoy algunos se empeñan en mantener abierto.

Antoni Atienza es historiador, professor i escritor valencià.

http://www.cardonavives.com/artdocumentos.asp?id=3245

La bandera mes bonica del Mon

Este blog es per a tots aquells que se senten orgullosos de tindre com a signe la millor bandera del Mon.
Que es Real i es Senyera de tot el Regne de Valencia.
Per a tots vosatros. Naix aci i hui este blog, espere que vos agrade el seu contingut